Sarqardliup Sermia

The terminus of Sarqardliup Sermia, immediately south of Jakobshavn Glacier.

Credits: 
NASA/John Sonntag
Subject: 
Mission: